چک لیست

√ پروژه مرتبط با زمینه فعالیت ماست (هنر، جامعه، مهاجرت و پناهندگی)

√  امکان مالی خرید وسائل اولیه را داری (ما تنها قادر به بازپرداخت موارد خریداری شده در دو ماه گذشته هستیم)

برای بازپرداخت نیاز به قرارداد بازپرداخت می باشد. ما می توانیم خدمات، وسائل خریداری شده برای پروژه، اجاره گالری یا اتاق مورد نیاز برای پروژه، مخارج سفر،تبلیغات و تامین کنیم(هزینه های مربوط به مواد غذایی شامل حمایت ما نمی باشد)