روند اداری

روند اداری:

اگر از ما تائیدیه برای حمایت مالی پروژه را دریافت کردید، فرم های زیر پر کنید و به ما تحویل دهید. اگر برای پر کردن فرم ها سئوالی داشتی، می تونیم با هم فرم ها را پر کنیم.