درباره ما

این گروه در 2015 سال به ابتکار دانشجویان دانشگاه هنر برلین، زیر نظر آستا تاسیس شد. هدف ما بازسازی مرزهای موجود در دانشگاه و گسترش حضور دانشجویان بین المللی با برگزاری و حمایت از پروژه های بینافرهنگی می باشد. ما حامی پروژه های فرهنگی هنری مرتبط با مسائل پناهجویان هستیم و سعی میکنیم از طریق پرداخت مالی، پیدا کردن فضای مناسب برای برگزاری پروژه و یا برقرراری تماس بین گروههای دانشجویی مرتبط، پروژه های مورد نظر را حمایت کنیم. همزمان برنامه های بینافرهنگی متفاوت نیز در دانشگاه هنر برلین برگزار میکینم تا مرزهای فرهنگی دانشگاه را گسترش دهیم.